УВАГА: ми не можемо вручну перекласти весь вміст платформи, оскільки платформа зростає дуже швидко. Вміст вводиться англійською мовою та перекладається автоматично. Просимо вибачення, якщо в тексті допущені помилки, викликані автоматичним перекладом. Оскільки ми намагаємося допомогти зростаючій міжнародній спільноті користувачів Oziway, ми вважаємо, що важливіше донести вміст багатьма мовами до багатьох людей, принаймні способом, який в основному є правильним (навіть якщо в ньому є помилки), ніж пропускати багато людей. Ми спробуємо виправити найбільш очевидні помилки перекладу.

About Us

The Company

Work on the Oziway system was started a few years ago just after the peak of the financial crisis (GFC Global Financial Crisis). Many people had a hard time then, many people still have a financial hard time today

Oziway helps Users who want to earn money by allowing them to promote thousands of products and services available on the Oziway Marketplace, without any financial risk and with a low daily workload needed. We want the Promoters to earn additional money from transactions that take place on their websites. Each Promoter receives a free website that needs to be promoted, and this results in the earning of a commission

Oziway is not a replacement of your current job (although if you do not have a job, it might be a good way to start earning). The purpose of Oziway is to help you a little in life

Oziway has also added also the possibility of sharing News. So you can publish products for sale, you can also publish General Information, and you can publish news to share with others. We are different to other Social networks and information sites , because we don’t censor information. We don’t censor your news items, and we don’t censor the products that you are selling, as long as what you publish is legal. We make it possible for anyone to contact the publisher (of the Product or News item) using the internal messenger, if there is a problem with the publishing..

The most important facts:

- We are a platform that connects people that want to sell, with people that want to Promote.. We receive a commission after a sale is made and we distribute that commission between the Promoters (a small part of the commission stays with us). Everyone can add Products or Services on our platform
- The Oziway platform also allows for the publishing of News items that we do not censor. We make it possible for anyone to contact the author of the item to discuss any problems with the publishing
- If you want to Promote products and services, we are a free platform for you to earn money. We give you the opportunity to earn money. We don’t want to take your money. It is free to use
- If you are a Seller, you only pay a success fee after the transaction is finalized and you get paid by the Customer
- We are a true mission service. For products, we earn a small part of the commission but most of it goes to the Promoters. We want our Promoters to be happy. For news items, we make it possible for anyone to share any news without our censorhip
- Users can join us from anywhere in the world. All countries are welcome, however only some countries have products listed. We are continuously working to expand the list of countries where Products are available. We welcome new partners to help us expand into new countries
- We do not guarantee your success, but we will try everything, to provide help and materials to help you succeed
- Anyone can join us at any time. Its free. And anyone can leave us at any time. You have no obligation to do anything on Oziway

We are looking for new Partners in new countries. Contact us if you have an idea on how we can cooperate to help people in your country

Why the name “Oziway”

Oziway is Freedom

The name Oziway comes from the phrase “Australian Way”. Australia is often called Oz by Australians who call themselves Ozi’s. Australia to many people symbolizes freedom and an easy way of life. The Oziway concept was created by an Australian who spent a lot of time travelling to different countries to see how people live and what problems they have in their daily lives

The mission of the Oziway system, is to help people, from all over the world

The mission was extended in 2020 to include the possibility to share information without boundaries and censorship. News items that you post get translated automatically into many languages

How can we help you:

- Do you want to belong to an international community of Promoters
- Do you want to share news information that is automatically translated into many languages, and is not censored
- Do you want to learn to promote on the internet
- Do you want to earn additional money

The Oziway system might be for you. You can promote what you want, how you want, where you want, and when you want

And that is Freedom

Про нас

Компанія

Робота над системою Oziway була розпочата кілька років тому, якраз після піку фінансової кризи (GFC Global Financial Crisis). Багатьом людям тоді було важко, багато людей і сьогодні переживають фінансові труднощі

Oziway допомагає Користувачам, які хочуть заробляти гроші, дозволяючи їм просувати тисячі продуктів та послуг, доступних на Oziway Marketplace, без будь-яких фінансових ризиків та з низьким щоденним навантаженням. Ми хочемо, щоб Організатори заробляли додаткові гроші на транзакціях, які відбуваються на їхніх веб-сайтах. Кожен Організатор отримує безкоштовний веб-сайт, який потрібно просувати, і це призводить до заробітку комісії

Oziway не є заміною вашої поточної роботи (хоча, якщо у вас немає роботи, це може бути хорошим способом почати заробляти). Мета Oziway - трохи допомогти вам у житті

Oziway також додав можливість обміну новинами. Таким чином, ви можете публікувати продукти для продажу, ви також можете публікувати загальну інформацію, і ви можете публікувати новини, щоб поділитися з іншими. Ми відрізняємося від інших соціальних мереж та інформаційних сайтів, тому що ми не цензуруємо інформацію. Ми не цензуруємо ваші новини та не цензуруємо продукти, які ви продаєте, якщо те, що ви публікуєте, є законним. Ми даємо можливість будь-кому зв'язатися з видавцем (продукту або новини) за допомогою внутрішнього месенджера, якщо виникнуть проблеми з публікацією.

Найважливіші факти:

- Ми є платформою, яка об'єднує людей, які хочуть продавати, з людьми, які хочуть просувати.. Ми отримуємо комісію після продажу, і ми розподіляємо цю комісію між Організаторами (невелика частина комісії залишається у нас). Кожен може додавати Продукти або Послуги на нашу платформу
- Платформа Oziway також дозволяє публікувати новини, які ми не цензуруємо. Ми даємо можливість будь-кому зв'язатися з автором статті для обговорення будь-яких проблем з публікацією
- Якщо ви хочете просувати товари та послуги, ми є безкоштовною платформою для вашого заробітку. Ми даємо вам можливість заробляти гроші. Ми не хочемо брати ваші гроші. Він безкоштовний у використанні
- Якщо ви Продавець, ви сплачуєте комісію за успіх лише після завершення транзакції та отримання оплати від Клієнта
- Ми є справжньою місіонерською службою. За продукти ми заробляємо невелику частину комісії, але більша її частина надходить Промоутерам. Ми хочемо, щоб наші промоутери були щасливі. Що стосується новин, ми дозволяємо будь-кому ділитися будь-якими новинами без нашої цензури
- Користувачі можуть приєднатися до нас з будь-якої точки світу. Усі країни вітаються, однак лише деякі країни мають перелік продуктів. Ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де доступні Продукти. Ми вітаємо нових партнерів, які допоможуть нам розширитися в нових країнах
- Ми не гарантуємо ваш успіх, але постараємося все, надамо допомогу і матеріали, які допоможуть вам досягти успіху
- Будь-хто може приєднатися до нас у будь-який час. Це безкоштовно. І будь-хто може залишити нас у будь-який час. Ви не зобов'язані нічого робити на Oziway

Ми шукаємо нових Партнерів у нових країнах. Зв'яжіться з нами, якщо у вас є ідея про те, як ми можемо співпрацювати, щоб допомогти людям у вашій країні

Чому назва «Озівей»

Oziway - це свобода

Назва Oziway походить від словосполучення «Австралійський шлях». Австралію часто називають Оз австралійцями, які називають себе Озі. Австралія багатьом народам символізує свободу і легкий спосіб життя. Концепція Oziway була створена австралійцем, який провів багато часу, подорожуючи по різних країнах, щоб побачити, як живуть люди і які проблеми у них виникають у повсякденному житті

Місія системи Oziway полягає в тому, щоб допомагати людям з усього світу

Місія була розширена у 2020 році, включивши можливість обміну інформацією без кордонів та цензури. Новини, які ви публікуєте, автоматично перекладаються багатьма мовами

Як ми можемо вам допомогти:

- Ви хочете належати до міжнародної спільноти промоутерів
- Ви хочете поділитися інформацією про новини, яка автоматично перекладається багатьма мовами і не піддається цензурі
- Ви хочете навчитися просувати в інтернеті
- Хочете заробити додаткові гроші

Система Oziway може бути для вас. Ви можете рекламувати те, що хочете, як хочете, де хочете і коли хочете

І це Свобода

Show the original text translated automatically

 

 

Хочете прочитати більше цікавих статей на платформі Oziway?

Нижче ви знайдете цікаві статті на різні теми

- З чого почати просування: натисніть посилання тут

- Створіть веб-сайт, скопіювавши шаблон: натисніть посилання тут

- Як почати продавати: натисніть посилання тут

- Як додати товар електронною поштою: натисніть посилання тут

- Список всіх країн, де Oziway має веб-сайт: натисніть посилання тут

- Розділ загальної довідки: натисніть посилання тут

- Як працює система Oziway: натисніть посилання тут

- Скільки грошей можна заробити : натисніть посилання тут

- Загальні FAQ (часті питання): натисніть посилання тут

- Як вибрати конкретну пропозицію Продавця: натисніть посилання тут

- Як опублікувати оптовий продукт: натисніть посилання тут

- Як створити індивідуальну пропозицію від оптової продукції: натисніть посилання тут

- Список усіх категорій (ви можете використовувати це під час розміщення продуктів електронною поштою: натисніть посилання тут

- Як змінити продукти на своєму веб-сайті (після того, як ви отримали веб-сайт за замовчуванням під час реєстрації): натисніть посилання тут

- Як додати запит, якщо не знайшли те, що шукали: натисніть посилання тут

- Як безпечно імпортувати з Китаю: натисніть посилання тут

  Loading...